تشریفات مجالس خاص

خدمات و تشریفات در مجالس ویژه

تشریفات مجالس

الگوی تقریبا مشخصی برای ارائه خدمات مجالس و سطح تشریفات مجالس عام در مناطق مختلف جغرافیایی وجود دارد اما مراسم های خاص و ویژه چطو؟ به تناسب آداب و رسوم منطقه جغرافیایی و نوع مجلس و میهمانان آدارب و اصول منحصر بفرد خود را دارد . بطور کلی اصول تشریفات مجالس را میتوان بصورت زیر دسته بندی کرداگر تشریفات به عنوان یک هنر به افراد آموزش داده شود.

تشریفات مجالس

آنگاه میتوان مشاهده کرد که چگونه این هنر به رفتار افراد در زندگی,درحین کار,دراماکن عمومی,در گفتگوهایرسمیو… نظم میبخشد1)معیارهای موجود در خصوص مسایل تشریفاتی,نتیجه روند مدیدی از همکاریهای متقابل میان افراد درزمینه های گوناگون اجتماعی است و امروزه این معیارها به آیین تشریفات معروف است

تشریفات مجالس ویژه

خدمات مجالس

تشریفات مجالس ویژه امروزی دربردارنده آداب و رسوم نزد تمامی ملل از گذشته های دور تاکنون است. این قوانین رفتاری ازآنجاکه نه تنها توسط نمایندگان یک کشور بلکه نمایندگان و کارگزاران اکثر نظامهای سیاسی و اجتماعی مختلف رعایت میشوند قوانین عمومی و فراگیر محسوب میشوند.فاوت اصلی بین قوانین تشریفات دیپلماتیک وآداب متداول در میان عامه مردم در این است که رعایت قوانین تشریفات نزد دیپلماتها اهمیت بیشتری دارد تاآن اندازه که رعایت نکردن و یا نقض این قوانین میتواند به اعتبار کشوریا نمایندگان آن کشور لطمه وارد کند. عایت تشریفات مطلق نیست بدین معنا که رعایت آنها منوط به مکان,زمان و شرایط فرق میکند
5)قابل توجه آنکه شخص باادب وبا نزاکت تنها در مراسم رسمی مطابق با اصول تشریفاتی رفتار نکرده بلکه نزاکت واقعی ایجاب میکند که چنین فردی براساس نیت خیر خود نظام اجتماعی را نیز برهم بزند باکلام خود کسی را نرنجاده و شخصیت او را تحقیر نکند.

تشریفات مجالس با رسوم اسلامی

همیشه وهنوز مهمان نوازی ایرانیان زبانزد جهانیان بوده است ایرانی ها همواره برای مسافران داخلی و خارجی کشورشان احترام واهمیت خاصی قائل بودند و هستند
برای مثال دوره هخامنشیان جاده ای معروف به راه شاهی به طول 2500کیلومتر ساخته شد ودردوره اشکانیان جاده معروف ابریشم شاهراه بازرگانی دنیای قدیم شد. باورود اسلام به ایران این اعتقادات با اخلاق اسلامی آمیخته شد و”مهمان حبیب خدا گشت” خداوند در سوره مبارکه آل عمران آیه 159 خطاب به حضرت محمد(ص) میفرماید:مرحمت خداتورا با خلق مهربان و خوشخوی گردانید و اگر تندخو وسخت بودی مردم از گرد تو متفرق میشدند پس ایشان را عفو نموده و برای آنها طلب مغفرت کن.

برنامه ریزی تشریفات عروسی

باز هم مقاله ای دیگر از طرف بانک تشريفات مجالس ، چه شما برگزاری مراسم عروسیتان را بهتشريفات و خدمات مجالس عروسی واگذار کنید چه خودتان انجام دهید باید یک برنامه ریزی برای خودتان انجام دهید تا کارها بدون هیچ استرس و ناراحتی انجام شوند.روز عروسی یکی از مهمترین روزهای زندگی است . جشن عروسی در این روز باید بدون هیچ کم و کاستی برگزار شود. اقدامات قبل و بعد از عروسی باید به طور دقیق برنامه ریزی شوند. برنامه ریزی برای برگز

مهارتهای رفتار پرسنل ارائه دهنده تشریفات مجالس

برای آشنایی با مفهوم تشریفات درذیل به ذکر برخی از رفتارهای اجتماعی و مهارتهای رفتاری می پردازیم
کت و شلوار(لباس رسمی) همیشه بایدبادقت اتو شود و لک نباشدوکفش وجوراب بایدباهم هماهنگ باشند
اگرغیرعمدموجب ناراحتی کسی شدید مانند تنه زدن,لگدزدن تصادفی و… بلافاصله معذرت خواهی کنید
همه افراد باید در خیابان با فرهنگ رفتار کنند و مودب وبا نزاکت باشند
مردان همیشه بایدآراسته باشند
نبایدبه اطرافیان خیره نگاه کرد وافراد واشیارابا انگشت نشان داد ویابرگشته و از پشت به افراد نگاه کرد.
وقتی کسی در مهمانی یابه طور کلی محلی ایستاده و ناگهان چند نفر میرسند باید فوری مقابل درب ورودی رفته آنهارا به داخل هدایت کند.
درمعاشرت افراد با یکدیگر شیوه صحبت کردن,مهارت صحبت اهمیت دارد
انتقادباصدای بلندمودبانه نیست
سرفه کردن,عطسه  کردن در جمع جایز نیست وبایدبه گونه ی نامحسوس صورت بگیرد.

7 Dec 2017

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)